Vi och vår webbplats

Vad och varför?

Var börjar Bergsbrunnas historia?
I slutet av 1970-talet tog en grupp nyinflyttade och gamla Bergsbrunnabor – tillika medlemmar i Bergsbrunna Egnahemsförening – sig an att samla material, bilder och berättelser om Bergsbrunna. Efter några år av hembygdsforskning kunde vi trycka en 28-sidig skrift BERGSBRUNNA  forntid och nutid. Ett annat resultat av gruppens arbete var bildandet av Danmarks Hembygdsförening 1986. 

”Historiegruppen” 1984. Från vänster: Ingegerd Agenäs, Ulla Nilsson, Inger Ernfors-Eriksson, Alrik Eriksson, Majken Berglind, Gustav Nilsson, Gunilla Öhngren, Ellinor Lindström, Bo Öhngren, Erik Fältman. Foto: Gunnar Olsson.

Drygt 30 år har gått sedan dess. Nu har en delvis ny grupp Bergsbrunnabor i nästan två år arbetat med ett nytt dokumentationsprojekt med arbetsnamnet Bergsbrunnas historia 1922 – 2022. Det är inte bara för att Egnahemsföreningen kan fira sitt 100-årsjubileum 2022. Ännu viktigare för oss har varit att i ord och bild och ljud berätta om den fantastiska utveckling som samhället Bergsbrunna genomgått under 1900-talet. En utveckling och förändring som fortsätter med oförminskad takt på 2000-talet:

(länk Lantmäterikartan 1861, Järnvägen inprickad).

Kring 1910 fanns Bergsbrunna Norra och Södra gård, några dragon-och soldattorp, StationsAnders hus, de första sommarstugorna som anställda på Almqvist&Wiksell byggde och ett fåtal hus för åretruntboende.
På 1920-1940-talen tillkom ytterligare sommarhus. Med egnahemsrörelsen från 1930-talet kom tegelbruksarbetarnas självbyggen på tomter som huvudsakligen avstyckats från Norra gården och Skolan.
Nya tomtavstyckningar, ombyggnader och nybyggen skedde 1950-2000.
De senaste tjugo åren har inneburit förtätning och moderna bungalows med pooler, hoppborgar, dubbelgarage, designade trädgårdar, utrullbara gräsmattor, färdigväxta häckar och prydnadsträd.
Dessutom påverkas Bergsbrunna i högsta grad av Uppsalas expansion med stadsdelen Sävjas tillkomst 1970 – 2000 och på senare tid planen för nya stadsdelen Uppsala Södra med ny station.

Istället för att trycka en bok har vi valt att ge Bergsbrunnas historia en egen webbplats. Med denna kan man göra vårt omfattande material tillgängligt för alla intresserade och det går dessutom att hålla materialet uppdaterat och följa med i tidens förändringar.  Den intresserade skall kunna få svar på frågor om allt märkvärdigt, intressant och spännande som finns, har funnits, har hänt och händer och de människor som byggt, bott och verkat i Bergsbrunna. Det gäller både sådana som har bott här sedan lång tid och nyblivna och kommande Bergsbrunnabor.

Deltagare i gruppen

Vid ett möte med Egnahemsföreningens styrelse våren 2015 framfördes att det vore värdefullt om skriften från 1984 – Bergsbrunna Forntid och nutid – kunde få en uppföljare med Bergsbrunnas ”nyare” historia. En grupp historieintresserade Bergsbrunnabor samlades för att i studiecirkelform med Åke Bruce som ledare dokumentera Bergsbrunnas historia under nittonhundratalet.

Under perioden augusti 2015 – juni 2017 har gruppen haft ett tiotal möten och deltagarna har varit Majken Berglind, Åke Bruce, Annika Fagerström, Ellinor Lindström, Gertrud Nordell, Margareta Olsson samt Marianne Singh. Ingrid Drevin, Inger och Alrik Ernfors Eriksson, Ove Hedin och Sören Jonasson har medverkat vid några tillfällen.

Vid gruppens möten har vi diskuterat vilket befintligt material i Egnahemsföreningens och andra föreningars arkiv, Hembygdsföreningens årsskrifter, böcker och arkiv som berättar om Bergsbrunnas utveckling och förändring under 1900-talet. Flera av deltagarna har själva varit med om och bidragit till utvecklingen och kompletterar befintligt material med berättelser om egna erfarenheter. Mats Åkerblom, Bergsbrunnabo sedan 1964, Bb Villaväg 4,  Karlsberg, byggt 1914, har bidragit med uppgifter och nytt material från sitt långa politiska engagemang, där han alltid och alltjämt sätter Bergsbrunnas intressen främst.

Ellinor Lindström fungerar som redaktör och förmedlare av historiegruppens idéer och arbete med materialet till Claes-Göran Lindström som är tekniskt ansvarig för webbplatsen.

Här kan man tänka sig ett gruppfoto med historiegruppen

Fel, kompletteringar mm:

Om Du vill påpeka sakfel, ofullkomligheter eller har andra synpunkter på vår webbplats tar vi tacksamt emot din kommentar via e-post till adressen: info@bergsbrunnahistoria.se

Välkommen att surfa vidare i Bergsbrunnas egna Wikipedia!